Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna – art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „RODO”) informuję, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Szymczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Salon Luisse Łukasz Szymczak przy ul. Jana Kilińskiego 25 lok. 1, 90 – 205 Łódź, NIP:7322023921 (e-mail: SALLLODZ@GMAIL.COM) dalej zwany „ADO”.
  2. Dodatkowymi miejscami wykonywania działalności gospodarczej przez ADO (dalej: salony fryzjerskie) są:
  1. Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, jak imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i niezbędne dane dodatkowe.
  2. Prawo do sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w powyższych celach, chyba że będziemy w stanie wskazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ochrony żywotnych interesów innych osób fizycznych.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na serwerze podmiotu zewnętrznego, dostarczającego i wspierającego systemy informatyczne ADO – VERSUM Sp. z o.o., świadczącego usługi związane z bieżącą działalnością ADO, w tym celu umawiana wizyt – na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmiot adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych.
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane pracownikom – tylko w celu umożliwienia prawidłowego wykonania zleconej usługi, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
  2. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z tym że odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić należyte wykonanie umowy o świadczenie usług.